Menu Sluiten

Protocol Coronavirus

Heden is de wereld in de ban voor de Coronavirus (COVID-19), als bedrijf zijn wij genoodzaakt om ons aan de voorschriften van de RIVM en de GGD te houden. Daarom neemt Rent a Stone de volgende maatregelingen:

Bezichtigingen

 • Er vinden vanaf heden geen openhuizen (groepsbezichtigingen) meer plaats.
 • Bezichtigingen vinden plaats via een “video”-afspraak” met Facetime of Whatsapp of via een individuele afspraak. De verhuurmakelaar zal dan op gepaste afstand de voordeur voor je opendoen. Je kunt dan rustig zelf de woning bezichtigen. De verhuurmakelaar wacht buiten op je en zal de voordeur weer sluiten als je klaar bent met bezichtigen. Verdere correspondentie zal via de email of telefoon verlopen.
 • De verhuurmakelaar begroet je op afstand en zal je geen hand geven. Tevens wordt er gepaste afstand bewaard door de verhuurmakelaar (ongeveer 2 meter), dit wordt ook van jou verwacht.
 • Kantoorbezoeken door andere partijen dan personeel wordt niet toegelaten.
 • Alle communicatie vind telefonische of per email plaats.
 • Huurovereenkomsten worden digitaal verzonden en ondertekend.

Sleuteloverdracht

 • Sleuteloverdracht/ Check-in zal niet meer Fysiek samen met de betrokken partij worden uitgevoerd. De verhuurmakelaar zal het begininspectie rapport bij voorbaat al hebben opgesteld. De sleuteloverdracht zal op gepaste afstand plaatsvinden. Daarna zal het digitale begininspectie rapport naar de betrokken partij worden gemaild.

Uw verantwoording

 • Potentiele huurder(s) die recentelijk in risico gebieden zijn geweest met mogelijke besmette personen worden gemeden. Wij gaan er vanuit dat je dan de bezichtigingsafspraak afzegt.
 • In verband met uw en onze veiligheid zullen wij de potentiele huurder(s) die koorts, luchtwegklachten, hoesten, kortademigheid en verkouden zijn vermijden. Wij gaan er vanuit dat als u deze klachten heeft de bezichtigingsafspraak afzegt.
 • Afspraken kunnen dan altijd worden omgezet naar een video”-afspraak.

Overige informatie

 • Het kan zijn dat het personeel van Rent a Stone niet fysiek op kantoor werkzaam zijn en vanuit huis werken. Hierdoor kan het zijn dat niet alle informatie voor het personeel voor handen is.
 • Bovenstaande acties zijn preventief en tijdelijk. Naarmate de situatie verandert, zullen wij u allen op de hoogte houden. Hierbij willen wij al onze klanten vragen begripvol te zijn.

Today the world is under the spell of the Coronavirus (COVID-19), as a company we are forced to comply with the regulations of the RIVM an GGD. That is why Rent a Stone takes the following measures:

Viewings

 • From now on, no group visits or open houses will take place.
 • Viewings take place via a “video” appointment ”with Facetime or Whatsapp or via an individual appointment.
 • The broker will then open the front door for you at an appropriate distance, so you can view the house.
 • The broker is waiting for you outside and will close the front door again when you have finished your viewing.
 • Further correspondence will be made by email or telephone.
 • The broker greets you remotely and will not shake hands. Also distance is kept by the broker (2 meters), this is also expected of you.
 • Office visits by parties other than staff are not allowed.
 • All communication takes place by telephone or email.
 • Rental contracts are send by email and digitally signed.

Key transport

 • Transfers of homes will no longer be physically conducted with the parties involved. The broker will have already prepared the transfer report in advance. Signing the report and do the key transfer will take place at an appropriate distance. The transfer report will then be emailed to the parties involved.

Your responsibility

 • Potential tenant(s) who have recently been in risk araes and who have been in contact with potentially infected persons are avoided. We assume that if this is the case, you will cancel the viewing appointment.
 • In connection with your and our safety, we will avoid the potential tenant (s) who have fever, respiratory complaints, coughing, shortness of breath and have a cold. We assume that if you have these complaints, you cancel the viewing appointment.
 • Appointments can then always be converted into a video ”appointment.

Other information

 • It is possible that the staff of Rent a Stone are not physically working in the office and working from home. As a result, it is possible that not all information is avaiable to staff.
 • The above actions are preventive and temporary. As the situation changes, we keep you all informed. We would like to ask all our customers to be understanding.
Rent a Stone doet Corona-veilige bezichtigingen. Bekijk hier onze maatregelen.