Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

1. Vastleggen en verwerking van gegevens

1.1 De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van een bij onze organisatie in beheer zijnde woning;
1.2 De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden;
1.3 Aanvrager en zijn of haar partner is ermee bekend dat de gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geeft hierbij toestemming om, indien van toepassing, de verstrekte gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie van woningzoekenden;
1.4 Indien de inschrijving resulteert in een huurovereenkomst is de aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend, en stemt erin toe, dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en / of eigenaar van het gehuurde geadministreerd en gearchiveerd worden. De verstrekte gegevens zullen slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst;
1.5 Door ondertekening, dan wel digitale verzending van deze inschrijving, machtigt de aanvrager Rent a Stone om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.
1.6 Om het gebruik van de website te bevorderen kan Rent a Stone gegevens vastleggen in een bestand. Rent a Stone gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Rent a Stone en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Rent a Stone hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Rent a Stone besluit zijn gegevens via Rent a Stone aan derden te verstrekken, dan is Rent a Stone op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

2. Inschrijving

2.1 De inschrijving geeft een ingeschrevene recht op toegang tot het digitaal te reageren op het actuele huuraanbod van Rent a Stone;
2.2 Diverse gemeenten hanteren een verschillend huisvestingsbeleid. Leest u daarom allereerst de toewijzingscriteria van de voor u in aanmerking komende gemeente(n) door. Deze informatie is beschikbaar bij de betreffende gemeente(n). Dit voorkomt dat u zich voor een bepaalde woning bij ons gaat inschrijven, terwijl de toewijzing via de gemeente geschiedt of niet mogelijk is;
2.3 De inschrijving kan alleen in behandeling worden genomen indien deze volledig is ingevuld en nadat alle gevraagde verklaringen door Rent a Stone zijn ontvangen;
2.4 Rent a Stone is gerechtigd de inschrijving zonder nadere in gebrek stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/ of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de ingeschrevene één of meer verplichtingen, juiste invoer van gegevens en het voldoen aan de inkomensnorm jegens Rent a Stone niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt;
2.5 Na de inschrijving ontvangt de ingeschrevene de persoonlijke inloggegevens voor de site www.rentastone.nl;
2.6 De ingeschrevene ontvangt na het inschrijven digitaal per mail updates van het nieuwe woonaanbod wat binnen zijn of haar opgegeven zoekprofiel past;
2.7 De ingeschrevene kan onbeperkt bezichtigen en reageren op het woonaanbod van Rent a Stone;
2.8 Uitschrijven is enkel mogelijk door een email te sturen naar info@rentastone.nl;
2.9 Rent a Stone behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden Inschrijving, inschrijvingsvereisten van inschrijving te wijzigen of aan te passen;
2.10 Het ingeschreven staan als woningzoekende bij Rent a Stone vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte en geeft geen recht op toewijzing van een woning;
2.11 Wanneer er voor of na de inschrijving relevante wijzingen in uw privé en/of werk situatie optreden, verzoeken wij u dit ons via de email info@rentastone.nl mede te delen.

3. Verhuring

3.1 Indien aanvrager de aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd gaat de aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van in principe minimaal 12 maanden;
3.2 Bij diverse gemeenten is er een huisvestingsvergunning vereist. Zie op de site van de betreffende gemeente of er een huisvestingsvergunning van toepassing is en wat de voorwaarde daarvan zijn;
3.3 Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding ervan te overtuigen dat één en ander later niet tot problemen kan leiden;
3.4 Zie de Algemene huurvoorwaarden voor inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden.

4. Uw rechten

4.1 Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Rent a Stone en ingeschrevenen is het Nederlands recht van toepassing.

5. Publicatie van de website

5.1 Rent a Stone en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van Rent a Stone en verwante informatiediensten;
5.2 Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie;
5.3 De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Rent a Stone en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook;
5.4 Rent a Stone is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk t.a.v. de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Rent a Stone gewaarschuwd werd voor zulke schade;
5.5 Het is mogelijk dat Rent a Stone een link maakt naar een andere website die interessant zou
kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Rent a Stone is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt;
5.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

6. Beveiliging gegevens

6.1 Rent a Stone wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Rent a Stone heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens;
6.2 De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken;
6.3 Op een aantal pagina’s van Rent a Stone website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van Rent a Stone. Rent a Stone is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid;
6.4 U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@rentastone.nl.

7. Bezoekgegevens

7.1 Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Rent a Stone haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

8. Wijzigingen

8.1 Rent a Stone behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de Algemene voorwaarden;
Rent a Stone doet Corona-veilige bezichtigingen. Bekijk hier onze maatregelen.